... ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

ABeCeDe schody | Zábradlí-schody
modulová schodiště | vřetenová schodiště | schodnicová schodiště | celodřevěná schodiště | samostatné moduly | zábradlí
jak na to | otázky a odpovědi | montáž obecně | montáž schodiště
aktuality | odkazy
cena obecně | cena páteře | cena schodiště
poptávka e-mailem | poptávka poštou
modulová schodiště | netypická řešení | ostatní schodiště | detaily schodišť | zábradlí | schodiště r. 2007 | schodiště r. 2008
adresa firmy

Poptávka ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

Dodací a obchodní podmínky

1./ Základním podkladem pro dodávky našich výrobků jsou údaje uvedené v cenové nabídce a následně ve smlouvě o dílo.

2./ Při objednání, popř. zaměření schodiště musí objednatel udat složení a tloušťky podlah. Náklady vzniklé nedodržením tlouštěk podlah nese objednatel. (Případnou celkovou chybu do 2 cm lze korigovat při montáži.)

3./ Musí být udány veškeré rozvody vody, plynu, elektřiny, podlahového topení apod., protože jinak nemůžeme ručit za způsobené škody na instalacích během montáže.

4./ Objednatel je povinen poskytnout bezplatně el. energii a umožnit montérům vstup do objektu, vše po dobu montáže.

5./ Začištění a drobná poškození při montáži (např. omítek), odstraní objednatel na své náklady.

6./ Vyklizení schodišťového prostoru, odstranění lešení a stavebních schodišť není obsaženo v ceně plnění. Při zahájení montáže musí být postup ostatních stavebních prací v takovém stádiu, aby montážní práce mohly být provedeny nerušeně. Náklady zapříčiněné prostoji nese objednatel.

7./ Poškození, která vzniknou po montáži, jdou k tíži objednatele ( týká se především škod, zapříčiněných třetí osobou).

8./ Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s ČSN a jsou neustále podrobeny kontrole jakosti. Ručíme za bezchybnou jakost použitých materiálů, za kvalitní dílenské zpracování a montáž, pokud je tato předmětem naší dodávky. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíce od montáže nebo předání schodiště.

9./ Neručíme za neodbornou údržbu a neodborné zásahy ze strany objednatele a za případné poškození dřevěných částí schodiště způsobené vlivem zvýšené vlhkosti staveb především v neobývaných prostorách.

10./ Ocelové konstrukce jsou dodávány v konečném nátěru vypalovacími barvami Komaxit. Pokud není zvláštním ujednáním stanoveno jinak jsou ocelové konstrukce osazeny hotovými stupni tak, aby schodiště bylo možno ihned používat.

11./ Celodřevěná schodiště a dřevěné části schodišť jsou povrchově upraveny a uzavřeny. Dřevo je přírodní materiál - masiv, a proto nelze vyloučit drobné vrzání při chůzi po schodišti, barevné odchylky na Vašem schodišti a pod. Nemořené masivní dřevo vykazuje rozdíly, jak v barvě, tak ve struktuře. Proto nelze uznat rozdíly mezi vzorkem a skutečnou dodávkou jako reklamační závadu.

12./ Po zabudování mohou být stupně zakryty, aby nedošlo k ušpinění. Tato ochrana je však pouze omezená, zvláště v případě hrubých nečistot a vlhkosti. V žádném případě není odolná vůči mechanickému poškození.

13./ V případě prodlení se zaplacením ceny díla je účtován úrok z prodlení ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.

14./ Objednatel je oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši všech nákladů, které zhotovitel do dne, kdy mu objednatel oznámil, že svého práva využívá, vynaložil na plnění této smlouvy (§355 obch. zák.).

15./ Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předmět plnění prohlédnout a případné vady a nedodělky neprodleně, nejpozději do 8 dnů, oznámit písemně zhotoviteli.

16./Zhotovitel se zavazuje dle svého uvážení odstranit vady buď opravou nebo výměnou vadného dílu. Pokud není tento způsob možný, může objednatel požadovat slevu z ceny díla.

17./ Není-li předmětem smlouvy montáž, přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy na objednatele teprve dnem úplného zaplacení ceny díla.


přístup číslo úvod | profil | mapa stránek | napište nám | ©2007 ABeCeDe